Аналитично оборудване и лабораторна апаратура
 
AMARELL, EU
ареометри, прецизни термометри: живачни, ASTM , със специално предназначение, дигитални, индустриални;
AND, Japan
лабораторни, аналитични, прецизни, технически везни, влагомерни и промишлени везни; „Вибро – визкозиметър за определяне вискозитета на млечни продукти и други храни, бои, петролни масла и горива”
BUERKLE, EU
пробовземачи за води, зърно, петролни продукти, съдове за съхранение на химикали;
CANNON Instruments, USA
вискозиметри за петролни продукти, CCS апарати, стъклени капиляри, референтни образци, ASTM термометри;
CISA, EU
лабораторни сита и ситови машини;
CHRIST, EU
лабораторни и промишлени леофилизатори;
ETI, EU
индустриални дигитални термометри, термометри за хранителната промишленост, температурни сонди, термо-хигрометри, анемометри, влагомери за дървесина и строителни материали, портативни рН-метри;
FISTREEM, EU
дестилатори, бидестилатори, вакуум пещи;
JENWAY, EU
спекрофотометри във видимата и UV областта, рН-метри, кондуктометри, уреди за измерване на разтворен кислород във води, колориметри, флуориметри, пламъкови фотометри, електронни термометри, магнитни бъркалки и нагревателни плочи;
J. P. SELECTA, EU
лабораторни центрофуги, сушилни, термостати, водни бани, клатачки, дестилатори, нагревателни плочи, автоклави;
GFL, EU
ниско-температурни фризери, водни бани, клатачки, хибридизационни инкубатори, дестилатори;
JULABO, EU
водни бани, криостати, вискозиметрични бани, циркулатори;
IKA, EU
магнитни и механични бъркалки, хомогенизатори, реактори, нагревателни плочи, лабораторни мелници и др.;
HAAKE, EU
прецизни имерсионни циркулатори, водни бани, криостати
KEM, Japan
потенциометрични титратори; Karl Fisher титратори; рафрактометри; плътномери;
KRUESS Optronic, EU
микроскопи, рефрактометри, поляриметри, тензиометри и др.;
LEMIS - BALTIC, EU
комбинирани анализатори за вино и бира; рефрактометри – цифрови и портативни; портативни, лабораторни и индустриални плътномери;
LOVIBOND, EU
TINTOMETER, EU
експресни тестове; компараторни системи; фотометри; спектрофотометри; системи за определяне на ХПК; системи за определяне на БПК; инкубатори; термореактори; рН-метри; турбидиметри; тестери за утайки
NORMALAB ANALIS, EU
петролна лабораторна апаратура за анализ на горива, смазочни масла, битуми и греси, съгласно действащите международни AS Т M стандарти;
EHRET, EU
лабораторно оборудване; микробиологично оборудване; фармацевтично оборудване; технологии за свръхчисти кабинети; технологии за скотовъдството и животновъдството; биологични въздушни системи
TESTING, EU
апаратура за изследване на строителни материали;
VELP, EU
апарати по Келдал и Сокслет, системи за определяне на БПК, ХПК, влакнини и сурови фибри, термореактори, портативни турбидиметри, магнитни и механични бъркалки;
DAIREI, EU
Медицински и лабораторни фризери; нискотемпературни фризери до -85C; хладилници и фризери за фармацевтичната промишленост oт -25/+18 ?С
SDL- ATLAS, EU
текстилна лабораторна апаратура