Европейско финансиране

Проект и главна цел: BG16RFOP002-2.073-12246-C01, Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19. Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.073

 

Бенефициент: „ДИКИ И КО“ ООД

 

Обща стойност: 10 000.00лв., от които 8 500.00лв.
европейско и 1 500.00лв. национално съфинансиране.

 

Начало: 04.09.2020 г.

Край: 04.12.2020 г.

 

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА

Дружество „Дики и Ко“ ООД разработи настоящото проектно предложение Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“, в съответствие с Процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

В рамките на проекта се предвижда използването на високоликвиден паричен ресурс в посока покриване на оперативните разходи на дружеството, за да се осигури възможността за продължаване на нормалното му функциониране и успешно преодоляване на икономическите последици от пандемията с COVID-19.

Проектът се изпълнява на територията на град София, където се намират седалището и адресът на управление на компанията.

Проектът е с обща продължителност от 3 месеца в съответствие с Насоките за кандидатстване по процедурата, считано от датата на влизане в сила на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Всички разходи, заложени в бюджета на проекта, са необходими за нормалното продължаване на работния процеса в дружеството, в условията на утежнена икономическа действителност, която е налице не само в България, но и в цяла Европа. Предвидените разходи отговарят напълно на принципите за добро финансово управление – икономичност, ефикасност и ефективност на вложените средства.

Проектът се изпълнява в съответствие с принципите на хоризонталните политики на ЕС, а именно насърчаване на равенството между мъжете и жените и на недискриминацията, както и насърчаване на устойчивото развитие и опазването на околната среда.

ЦЕЛ/И НА ПРОЕКТА/ИНФОРМАЦИЯТА

Основна цел на настоящото проектно предложение е осигуряването на оперативен капитал за компания „Дики и Ко“ ООД за справяне с последиците от пандемията COVID-19, което от своя страна ще доведе до повишаване на производителността на дружеството, гарантиране на стабилен икономически растеж, запазване на работните места и постигане в дългосрочен план на устойчива заетост.

Ограничителните мерки, наложени във връзка с борбата с разпространението на пандемията от COVID-19, засегнаха най-силно именно по-малките по размер икономически единици, в т.ч. фирма „Дики и Ко“ ООД и нейните контрагенти и партньори, поставяйки ги в условия на ограничен оперативен капиталов ресурс, с който да продължат да функционират и развиват дейността си в подобна усложнена икономическа обстановка.

В рамките на изпълнението на проекта ще бъдат спазвани Хоризонталните принципи за равни възможности и недопускане на дискриминация, равенство между половете и устойчиво развитие.

Очакваните резултати при успешното реализиране на настоящето проектно предложение се изразяват в постигане на положителен ефект от компания „Дики и Ко“ ООД за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места в дружеството. Очаква се предприятието да продължи дейността си за период от минимум 3 месеца след приключването на проекта.